top of page

PRIVACYBELEID

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn voor ons van het allergrootste belang. In dit document wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Om u in staat te stellen gebruik te maken van onze online diensten, moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen. Dit stelt ons in staat ons aanbod te optimaliseren en aan uw behoeften te voldoen. Bij de verwerking van persoonsgegevens baseren wij ons op de Belgische en Europese wetgeving (met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) die sinds de oprichting van ons bedrijf de bescherming van gegevens regelt. Sinds 2018 vertrouwen we op de GDPR, wat staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels GDPR General Data Protection Regulation en in het Nederlands AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze Europese verordening vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG uit 1995.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt door u in te schrijven op onze website of door ons een informatieaanvraag te sturen, worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het dossier en worden niet doorgegeven aan derden (tenzij de wet dat voorschrijft).

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is voor onze transacties of als de wet ons daartoe verplicht. Wij sturen u geen reclame of informatie, tenzij u daar uitdrukkelijk om heeft verzocht, noch nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op voor een follow-up. Als uw naam op een van onze mailinglijsten staat en u niet langer opgenomen wenst te worden, kunt u ons dat gewoon laten weten, of u kunt zich op elk moment met een eenvoudige klik uitschrijven.

bottom of page